Υπηρεσία κοινής χρήσης αρχείων συμβατή με το HIPAA

Για παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και άλλους που εργάζονται με προστατευόμενες πληροφορίες υγείας

Κοινή χρήση αρχείων σύμφωνα με το HIPAA

Τι είναι ο HIPAA;

Health Insurance Portability and Accountability Act, συντομογραφία HIPAA. Η βασική προϋπόθεση του HIPAA είναι:

1. Να επιτρέπει την ασφαλή κοινή χρήση, αποθήκευση και διαβίβαση προστατευόμενων πληροφοριών υγείας (PHI) από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και οντότητες.
2. Έλεγχος και παρακολούθηση του βαθμού αποκάλυψης και χρήσης του PHI
3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του αμερικανικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Ένας άλλος νόμος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο νόμος HITECH (Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act).

Ποιος πρέπει να συμμορφώνεται με τον HIPAA;

Η HIPPA ισχύει για τις καλυπτόμενες οντότητες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες

Οι καλυπτόμενες οντότητες περιλαμβάνουν:

  • Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, όπως γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, οδοντίατροι, χειροπρακτικοί.
  • Οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία, γηροκομεία, κλινικές, φαρμακεία.
  • Ασφαλιστικές εταιρείες υγείας.
  • Εκκαθαριστικά γραφεία.

Οι Επιχειρηματικοί Συνεργάτες είναι οντότητες ή πρόσωπα που δεν ορίζονται ως Καλυπτόμενη Οντότητα και παρέχουν υπηρεσίες σε αυτές ή εκτελούν δραστηριότητες που αφορούν PHI.

Απαιτήσεις για τη συμμόρφωση HIPAA

Ο HIPAA περιλαμβάνει διάφορους κανόνες, 4 από τους οποίους εξετάζονται σε αυτή την ενότητα, όσον αφορά τη χρήση μιας υπηρεσίας κοινής χρήσης αρχείων συμβατής με τον HIPAA.

Ο κανόνας περί απορρήτου

Ο κανόνας περί απορρήτου ορίζει τις διασφαλίσεις που πρέπει να υπάρχουν για την προστασία του απορρήτου των ΠΧΠ. Θέτει επίσης περιορισμούς στην αποκάλυψη και τη χρήση του PHI χωρίς την άδεια του ασθενούς.

Υπάρχουν πολλές πολιτικές στο πλαίσιο του κανόνα περί απορρήτου, αλλά μία από αυτές που θα θέλαμε να επισημάνουμε είναι οι διασφαλίσεις δεδομένων που απαιτούν την εξασφάλιση των ηλεκτρονικών δεδομένων με κωδικούς πρόσβασης και πρόσθετα μέτρα για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, καθώς και για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Συμβατό με το απόρρητο

Ο κανόνας ασφαλείας

Κανόνας ασφαλείας

Ο κανόνας ασφαλείας περιλαμβάνει 3 μέρη που έχουν να κάνουν με τις απαιτούμενες προδιαγραφές σχετικά με τις διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις. Η τήρηση αυτών των 3 τμημάτων διευκολύνει την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια και την ακεραιότητα των ηλεκτρονικών δεδομένων PHI (ePHI).

Διοικητικές διασφαλίσεις

Διαδικασία διαχείρισης ασφάλειας
Εντοπισμός πιθανών κινδύνων για τα ePHI και λήψη μέτρων για τη μείωση του κινδύνου σε κατάλληλο και εύλογο επίπεδο.
Διαχείριση ασφάλειας
Περιοδική αξιολόγηση
Περιοδική αξιολόγηση
Εκτελείτε περιοδική αξιολόγηση των διαφόρων μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για να εκτιμήσετε πόσο αποτελεσματικά είναι τα εισαχθέντα μέτρα όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον κανόνα ασφαλείας.
Διαχείριση πρόσβασης σε πληροφορίες
Σύμφωνα με τον Κανόνα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τον περιορισμό της αποκάλυψης των ePHI στο απολύτως απαραίτητο ελάχιστο, το μέτρο αυτό απαιτεί την εφαρμογή πολιτικών που καθορίζουν πότε επιτρέπεται η εξουσιοδότηση για πρόσβαση στα ePHI, ποιος εξουσιοδοτείται να έχει πρόσβαση στα ePHI και το βαθμό αποκάλυψης των ePHI.
Διαχείριση πρόσβασης σε πληροφορίες

Τεχνικές διασφαλίσεις

Ακολουθούν συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται όσον αφορά την τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα ePHI.
Έλεγχος πρόσβασης
Έλεγχος πρόσβασης
Εφαρμογή μέτρων που επιτρέπουν την πρόσβαση σε ePHI μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.
Έλεγχος λογιστικού ελέγχου
Έλεγχος λογιστικού ελέγχου
Διατηρείτε λεπτομερή ελεγχόμενη διαδρομή των δραστηριοτήτων σε σχέση με την αποκάλυψη, την πρόσβαση και τη χρήση των ΗΠΙ.
Έλεγχος ακεραιότητας
Έλεγχος ακεραιότητας
Τα ePHI πρέπει να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση και καταστροφή.
Αυθεντικοποίηση
Αυθεντικοποίηση
Επαληθεύστε ότι ένα πρόσωπο ή μια οντότητα που επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει το ePHI είναι εξουσιοδοτημένο να το κάνει.
Κανόνας ασφαλείας
Αυθεντικοποίηση
Τα ePHI πρέπει να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση και καταστροφή.

Ο κανόνας εφαρμογής

Ο Κανόνας Επιβολής επιτρέπει στις Υπηρεσίες Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών - Γραφείο για τα Πολιτικά Δικαιώματα να επιβάλλουν τον Κανόνα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ασφάλειας, με την εξουσία να διερευνούν, να εξετάζουν και να επιβάλλουν πρόστιμα σε Καλυπτόμενους Φορείς και Επιχειρηματικούς Συνεργάτες.
Κανόνας επιβολής

Ο κανόνας κοινοποίησης παραβίασης

Γνωστοποίηση παραβίασης
Ο κανόνας αυτός καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι καλυπτόμενοι φορείς και οι επιχειρηματικοί συνεργάτες πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων. Οι ασθενείς και οι Υπηρεσίες Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) πρέπει να ειδοποιούνται εντός καθορισμένου αριθμού ημερών μετά την ανακάλυψη παραβίασης δεδομένων. Κατά την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και προσώπων για την παραβίαση, μεταξύ των πληροφοριών που περιλαμβάνονται, πρέπει να αναφέρετε, εφόσον είναι γνωστό, ποιος είχε πρόσβαση ή χρησιμοποιούσε τα ePHI.

Πώς το Filemail διασφαλίζει την κοινή χρήση αρχείων συμβατών με το HIPAA

Έχουμε μια σειρά από χαρακτηριστικά που στο επιχειρηματικό μας επίπεδο διαχειριζόμενη λύση μεταφοράς αρχείων που σας επιτρέπει να συμμορφώνεστε με το HIPAA.
έκθεση διείσδυσης
BAA Έτοιμη
Χρησιμοποιούμε Συμφωνίες Επιχειρηματικού Συνεργάτη με όλους τους χρήστες, οργανισμούς και οντότητες που απαιτούν αυτή την επίσημη τυποποιημένη συμφωνία μαζί μας.
κρυπτογράφηση
Κρυπτογράφηση
Κρυπτογράφηση μετάδοσης δεδομένων από άκρο σε άκρο με χρήση SSL/TSL 256 bit για την προστασία των δεδομένων σας. Τα αρχεία που στέλνετε, αποθηκεύετε και λαμβάνετε είναι ασφαλή και προστατευμένα.
Διακομιστές με έδρα τις ΗΠΑ
Αποθήκευση δεδομένων στις ΗΠΑ
Με αρκετούς διακομιστές με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στην περιοχή που χρειάζεστε, ώστε να συμμορφώνονται με τους ομοσπονδιακούς και βιομηχανικούς κανονισμούς.
ανίχνευση εισβολής
Παρακολούθηση πρόσβασης

Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο στοιχείο παρακολούθησης που σας επιτρέπει να γνωρίζετε ποια αρχεία εστάλησαν και παραλήφθηκαν, από ποιον, σε ποια αρχεία αποκτήθηκε πρόσβαση, για να αναφέρουμε μόνο μερικές λεπτομέρειες.

παρακολούθηση παράδοσης
Αυθεντικοποίηση

Έλεγχος ταυτότητας 2 παραγόντων για να βεβαιωθείτε ότι μόνο το επιτρεπόμενο προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση στα καθορισμένα αρχεία. Χάρη στην SAML/SSO, η διαχείριση ταυτότητας στο Filemail αποτελεί επέκταση της συνολικής στρατηγικής σας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

προστασία με κωδικό πρόσβασης
Αυστηρή ασφάλεια
Οι προσαρμοσμένες ημερομηνίες λήξης των αρχείων, η προστασία των αρχείων με κωδικό πρόσβασης, οι απαιτήσεις ελέγχου ταυτότητας στις σελίδες λήψης και η προστασία από ιούς δείχνουν ότι λαμβάνουμε ισχυρά μέτρα για την προστασία των αρχείων σας.
παρακολούθηση παράδοσης
Ελεγχόμενη δοκιμή

Γεγονότα και ενέργειες όπως φόρτωση, λήψη, από ποιον, πότε, τοποθεσία IP και πλήθος άλλων λεπτομερειών σημαίνει ότι έχετε πλήρεις ελεγχόμενες διαδρομές τι συμβαίνει στα δεδομένα σας και πότε.

βιβλίο διευθύνσεων
Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο
Σας ενημερώνουμε και σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με το τι συμβαίνει στο λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια πρόσθετη υπηρεσία που προσφέρουμε, η οποία παρέχει ενημερώσεις μέσω SMS.

Πρόσθετα οφέλη της συμβατής με το HIPAA υπηρεσίας κοινής χρήσης αρχείων μας

αριθμομηχανή

Αποτελεσματικό κόστος

Η δημιουργία μιας λύσης που βασίζεται στο cloud και πληροί τις απαιτήσεις του HIPAA είναι μια δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Ως λύση μεταφοράς αρχείων που συμμορφώνεται με το HIPAA, θα μπορέσετε να ξεκινήσετε τη λειτουργία της με σημαντικά λιγότερα έξοδα.

Κινητικότητα

Με ένα πλήρες φάσμα εφαρμογών που διατίθενται για όλες τις μεγάλες πλατφόρμες, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε προστατευμένες πληροφορίες όποτε και όπως χρειάζεται, είτε στο γραφείο είτε αλλού.
Κινητικότητα

Τι άλλο περιλαμβάνεται στο λογαριασμό σας Filemail

προσαρμοσμένο υποτομέα

Προσαρμοσμένο υποτομέα

brandable
Επώνυμος λογαριασμός
ταχύτερη μεταφορά
Γρήγοροι ρυθμοί μεταφοράς
ενσωμάτωση φόρμας φόρτωσης
Φόρμα φόρτωσης στον ιστότοπό σας
περισσότερη αποθήκευση
Αποθήκευση 5 TB ανά χρήστη
αστρική υποστήριξη πελατών
Υποστήριξη Premium

Τι σκέφτονται οι χρήστες μας

Αξιολογήσεις εφαρμογών για κινητά

iOS App Store
15.4k Βαθμολογία: 4.57
4.57/5
Google Play Store
7.78k Βαθμολογία: 4.5
4.5/5

Μαρτυρίες

Χρησιμοποιώ το Filemail εδώ και αρκετούς μήνες και το βρίσκω πολύ εύκολο στη χρήση. Έλυσε τα προβλήματα που έχουμε εδώ στην τράπεζα όταν πρέπει να στείλουμε μεγάλα αρχεία. Η πλατφόρμα παρέχει επίσης έναν ασφαλή τρόπο για την αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μπρος-πίσω μεταξύ της τράπεζας και των πελατών μας.
Bruce Fairbank - Labette Bank
Το Filemail είναι ο ευκολότερος και ταχύτερος τρόπος για την αποστολή μεγάλων αρχείων. Ορισμένοι από τους πελάτες μου έχουν εντυπωσιαστεί τόσο πολύ με το Filemail όταν έλαβαν τα βίντεό μου που άρχισαν να το χρησιμοποιούν για τις δικές τους επιχειρήσεις.
Deborah Alvino - CLVS (Coastal Legal Video)
Το Filemail έλυσε όλα τα προβλήματα μεταφοράς αρχείων που είχα στο παρελθόν. Γρήγορο, αξιόπιστο, φιλικό στη χρήση. Πολύ ευχαριστημένος με την υπηρεσία. Στέλνουμε τις παραστάσεις μας σε όλο τον κόσμο, το Filemail είναι μια μεγάλη βοήθεια.
Jorge Elias Alarcon - Hollywood Channel

Μερικοί από τους πελάτες μας

Δοκιμή 7 ημερών Μπορείτε να ξεκινήσετε και να τρέξετε σε λίγα λεπτά

Προστατέψτε τους ασθενείς, τη φήμη και την επιχείρησή σας με μια υπηρεσία ανταλλαγής αρχείων συμβατή με το HIPAA

Greek